fbpx

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SEM social, diensten van welke aard dan ook aan een opdrachtgever levert.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2 Aanbiedingen
De door SEM social uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland, exclusief dienstreizen, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, kan SEM SOCIAL op de volgende momenten haar tarieven aanpassen: a. Jaarlijks per 1 januari ; b. In geval van promotie van een medewerker van SEM SOCIAL, betrokken bij de uitvoering van de opdracht; c. Op enig ander moment, indien omstandigheden dit in de visie van SEM SOCIAL noodzakelijk maken, ingaande een maand nadat de aanpassing aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door SEM SOCIAL aangekondigde verhoging is zij binnen 5 werkdagen nadat de aanpassing aan opdrachtgever is bekendgemaakt gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de aangekondigde aanpassing in werking zou treden.
3.3 SEM SOCIAL factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is twee weken na factuurdatum.
3.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever in verzuim en zal hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.
3.5 Wachttijden in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen en/of verstrekken van informatie door het management of medewerkers van opdrachtgever kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4 Overname van personeel
Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken.

5 Vertrouwelijke informatie
5.1 Partijen staan er voor in dat alle in het kader van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door e?e?n der partijen als zodanig is aangeduid.
5.2 Het door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan SEM SOCIAL verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.
5.3 SEM SOCIAL behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 hiervan blijven alle door SEM SOCIAL aan opdrachtgever geleverde goederen (zaken en rechten) eigendom van SEM SOCIAL totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van SEM SOCIAL wegens niet nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever volledig heeft voldaan.
6.2 Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door SEM SOCIAL gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij SEM SOCIAL berusten.

7 Medewerking door opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal SEM SOCIAL tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, deze medewerking verlenen. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen op het gebied van informatie technologie binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Indien overeengekomen wordt, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere locatie dan een vestiging van SEM SOCIAL worden verricht, verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en het ter beschikking stellen van middelen aan de medewerker(s) van SEM SOCIAL, teneinde hen in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.
7.3 Opdrachtgever zal SEM SOCIAL vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van SEM SOCIAL daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.
7.4 Opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart SEM SOCIAL voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8 Producten van derden
8.1 Indien en voor zover SEM SOCIAL producten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling aan het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. SEM SOCIAL zal daarvan aan opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
8.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en SEM SOCIAL om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
8.3 De aansprakelijkheid van SEM SOCIAL voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

9 Intellectuele eigendom
9.1 Tenzij anders is overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de door SEM SOCIAL voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel bepaalde, bij SEM SOCIAL of haar licentiegevers.
9.2 Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door SEM SOCIAL specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.

10 Leveringstermijnen 
Alle door SEM SOCIAL genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt SEM SOCIAL niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SEM SOCIAL en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertragingen door wachttijden als bedoeld in artikel 3.5 of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken, kan SEM SOCIAL nimmer worden aangesproken.

11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van SEM SOCIAL onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door SEM SOCIAL te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door SEM SOCIAL te verrichten werkzaamheden bedongen voor e?e?n jaar. In geen geval bedraagt de totaalvergoeding voor directe schade meer dan 500.000 Euro.
11.2 De totale aansprakelijkheid van SEM SOCIAL voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot 500.000 Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als e?e?n gebeurtenis wordt aangemerkt.
11.3 SEM SOCIAL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SEM SOCIAL meldt.

12 Beëindiging
12.1 Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging vindt plaats middels een aangetekende brief, onder opgaaf van reden voor de opzegging.
12.2 Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan zijn niet tussentijds opzegbaar.
12.3 Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.
12.4 Ontbinding geschiedt per aangetekende brief.
12.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij SEM SOCIAL ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SEM SOCIAL voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
12.6 Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen: a. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken; b. De wederpartij heeft surse?ance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surse?ance van betaling verleend; c. De toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet wordt uitgesproken; d. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk bee?indigd, anders dan, ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; e. Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen; f. De fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet. In deze gevallen zijn de vorderingen van SEM SOCIAL onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
12.7 De bee?indiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, en – voor zover van toepassing – gebruiksrechten.

13 Overmacht
13.1 In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
13.2 Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmacht si-tuatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

14 Inspanningsverplichting
14.1 Alle door SEM SOCIAL geaccepteerde opdrachten zijn op basis van inspanningsverplichting en worden naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.

15 Geschillen
15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16 Bedrijfsgegevens
KVK-nummer: XXX
BTW-nummer: XXX

17 Adresgegevens
SEM social
Rombout Hoogerbeetsstraat 38-1

1052 XE  Amsterdam

SEM social | Algemene Voorwaarden. 2018